Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

[GUIDE] Hướng dẫn Remove bớt các app đi kèm với windows 10

Windows 10 được cài đặt kèm với khá nhiều ứng dụng mặc định có sẵn. Và tuỳ thuộc vào bộ windows bạn cài, thì bạn cũng sẽ thấy rằng có vài apps xuất hiện ở Start Menu mà có lẽ là bạn sẽ không sử dụng tới. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xoá bất cứ app nào bạn muốn. Qua đó khắc phục được phần nào tình trạng cố hữu của Windows đó là cài lắm app thì càng ngày nó chạy càng chậm.Việc đơn giản bạn cần phải thử trước, đó là đơn giản nhấn-chuột-phải vào app mà bạn muốn gỡ bỏ ở Start Menu, và kiểm tra xem có lựa chọn cho phép Uninstall tháo gỡ nó không. Nếu có thì bạn chỉ cần click vào và làm theo hướng dẫn. Nhưng nếu không có, bạn hãy đọc hướng dẫn bên dưới đây.


Đầu tiên, bạn cần phải đăng nhập vào windows với quyền administrator, bạn cũng cần tìm kiếm ứng dụng PowerShell để thực hiện các lệnh gỡ bỏ dưới đây.

Nhấn vào Start, gõ vào tìm kiếm PowerShell. Nhấn chuột phải vào app PowerShell, nhấn chọn Run as administrator.


Công việc tiếp theo là copy và paste các lệnh tương ứng dưới đây để gỡ app không mong muốn.


Remove OneNote with a PowerShell command

Get-AppxPackage *OneNote* | Remove-AppxPackage

Remove 3D from Windows 10

Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage


Remove Camera from Windows 10

Get-AppxPackage *camera* | Remove-AppxPackage


Remove Mail and Calendar from Windows 10

Get-AppxPackage *communi* | Remove-AppxPackage

Remove Money, Sports, News and Weather from Windows 10

Get-AppxPackage *bing* | Remove-AppxPackage


Remove Groove Music and Film & TV from Windows 10

Get-AppxPackage *zune* | Remove-AppxPackage

Remove People from Windows 10

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

Remove Phone Companion from Windows 10

Get-AppxPackage *phone* | Remove-AppxPackage

Remove Photos from Windows 10

Get-AppxPackage *photo* | Remove-AppxPackage

Remove Solitaire Collection from Windows 10

Get-AppxPackage *solit* | Remove-AppxPackage

Remove Voice Recorder from Windows 10

Get-AppxPackage *soundrec* | Remove-AppxPackage

Remove Xbox from Windows 10

Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage

Note: Mặc dù khi bạn gõ lệnh trên để remove Xbox bạn có nhận được thông báo lỗi như dưới đây. Tuy nhiên bạn sẽ thấy là app đã được gỡ bỏ mà không có vấn đề gì.PS C:\WINDOWS\system32> Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage
Remove-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CFA, Removal failed. Please contact your software vendor.
(Exception from HRESULT: 0x80073CFA)
error 0x80070032: AppX Deployment Remove operation on package
Microsoft.XboxGameCallableUI_1000.10240.16384.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy from:
C:\Windows\SystemApps\Microsoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy failed. This app is part of Windows and cannot be
uninstalled on a per-user basis. An administrator can attempt to remove the app from the computer using Turn Windows
Features on or off. However, it may not be possible to uninstall the app.
NOTE: For additional information, look for [ActivityId] 1d60accb-cb8d-0003-d5b8-601d8dcbd001 in the Event Log or use
the command line Get-AppxLog -ActivityID 1d60accb-cb8d-0003-d5b8-601d8dcbd001
At line:1 char:26
+ Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : WriteError: (Microsoft.XboxG...l_cw5n1h2txyewy:String) [Remove-AppxPackage], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.RemoveAppxPackageCommand

Remove-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CFA, Removal failed. Please contact your software vendor.
(Exception from HRESULT: 0x80073CFA)
error 0x80070032: AppX Deployment Remove operation on package
Microsoft.XboxIdentityProvider_1000.10240.16384.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy from:
C:\Windows\SystemApps\Microsoft.XboxIdentityProvider_cw5n1h2txyewy failed. This app is part of Windows and cannot be
uninstalled on a per-user basis. An administrator can attempt to remove the app from the computer using Turn Windows
Features on or off. However, it may not be possible to uninstall the app.
NOTE: For additional information, look for [ActivityId] 1d60accb-cb8d-0001-d9b9-601d8dcbd001 in the Event Log or use
the command line Get-AppxLog -ActivityID 1d60accb-cb8d-0001-d9b9-601d8dcbd001
At line:1 char:26
+ Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : WriteError: (Microsoft.XboxI...l_cw5n1h2txyewy:String) [Remove-AppxPackage], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.RemoveAppxPackageCommand