Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

[TOOLS][APPS][MAC] App to auto generate Icon for iOS, Android development

Hôm nay tôi đã update bản mới của Tool Generate App icon đã được giới thiệu ở đây: [TOOLS] - Auto generate icon for iOS app.


Trong bản mới này, tôi đã fix một số thứ:

- Hỗ trợ chạy trên Mac OS X 10.11 El Capitan mới nhất
- Hỗ trợ nền tảng Android với tool Android Studio mới nhất. Icon sẽ được generate ở các định dạng cho đủ các folder src/drawable, src/mipmap.
- App cũng đổi tên thành Mobile Apps Icon Generator.

Download: https://github.com/laptrinhcomvn/ios-app-icon-generator/releases

Source code: http://laptrinhcomvn.github.io/ios-app-icon-generator/